SUOMALAINEN AIRSOFT-KAUPPA JA HUOLTOPALVELU

Blogi

Taktiikan peruskäsitteet airsoft-pelissä: kosketus, sitominen, irti, koukku ja reservi

KUVA: Ehasa ry / TSTOS 2023

Airsoft on joukkuelaji, joka simuloi sotilaallista taistelua. Se vaatii paitsi fyysistä kyvykkyyttä myös taktista älykkyyttä ja kykyä toimia oman joukkueen edun mukaisesti. Tässä artikkelissa valotetaan viittä keskeistä taktista käsitettä: kosketus, irti, reservi, sitominen ja koukku. Näiden taktiikoiden ymmärtäminen ja soveltaminen voi merkittävästi parantaa pelisi ja tiimisi suorituskykyä.

Mitä kosketus-käsitä tarkoittaa airsoftissa?

Kosketus tarkoittaa airsoftissa ensimmäistä kohtaamista vihollisen kanssa. Se on ratkaiseva hetki, joka määrittää tulevan taistelun tahdin ja suunnan. Peli tilanteesta hyvin kartalla oleva ryhmä voi suunnitella kosketuksen ennalta. Strategiana voi olla esimerkiksi se, että vihollisen sijainti ja lukumäärä pyritään tunnistamisen ilman, että tulee itse havaituksi, ja päätöksen tekemisen siitä, tuleeko vastustajaan ottaa kosketus vai tarkkailla voidaan miettiä erikseen.

Tehokkaasti hallittu kosketus voi antaa joukkueelle merkittävän edun ja mahdollistaa pelin kulun hallinnan. Seuraavaksi käydään läpi, miten voit parantaa kosketuksen hallintaa airsoft-pelissä.

Kosketuksen ennakointi

 1. Tiedustelu: Käytä tiedustelua saadaksesi tietoa vihollisen sijainnista ja liikkeistä. Tämä voi tapahtua kärkipartion voimin visuaalisesti tai isoissa peleissä dronen avulla.
 2. Maaston hyödyntäminen: Tunne pelialue ja sen maaston erityispiirteet. Korkeat paikat, tiheät metsiköt ja muut suojaa tarjoavat alueet voivat antaa strategisen edun.
 3. Viestintä: Pidä yhteyttä tiimisi kanssa. Reaaliaikainen tietojen jakaminen vihollisen liikkeistä auttaa valmistautumaan kosketukseen. 

Kosketuksen aloittaminen

 1. Aloite: Pyri olemaan se, joka aloittaa kosketuksen. Se antaa sinulle mahdollisuuden hallita taistelun kulkua ja pakottaa vihollisen reagoimaan toimiisi.
 2. Yllätyselementti: Käytä hyväksesi yllätyselementtiä. Odottamattomista suunnista tapahtuva hyökkäys voi hämmentää vihollista ja heikentää heidän puolustustaan.
 3. Tulivoiman keskittäminen: Keskitä tulivoimaa avainkohteisiin. Tehokas tuli voi nopeasti heikentää vihollisen kykyä vastata hyökkäykseesi.

Kosketuksen ylläpitäminen

 1. Liikkuvuus: Älä jää paikoillesi liian pitkäksi aikaa. Liikkuvuus vaikeuttaa vihollisen kykyä kohdistaa tuli ja antaa sinulle mahdollisuuden hyödyntää maastoa.
 2. Taktinen vetäytyminen: Jos tilanne muuttuu epäedulliseksi, älä epäröi käyttää taktista vetäytymistä ja ottaa irti. Uudelleenjärjestäytyminen ja uusi hyökkäys voivat olla tehokkaampia.
 3. Viestintä ja koordinaatio: Pidä tiivis yhteys tiimisi kanssa ja koordinoi toimianne. Tiimin jäsenten välinen yhteistyö ja aktiivinen kommunikointi on avain menestykseen.

Kosketuksen päättäminen

 1. Tilanteen arviointi: Arvioi jatkuvasti tilannetta ja vihollisen vahvuutta. Jos vihollinen on saanut yliotteen, harkitse vetäytymistä ja strategian uudelleenarviointia.
 2. Uudelleen ryhmittyminen: Kun kosketus päättyy, on tärkeää nopeasti uudelleen ryhmittyä, arvioida tilanne ja suunnitella seuraavat askeleet.
 3. Oppiminen: Jokainen kosketus tarjoaa oppimismahdollisuuksia. Käy läpi, mitä tapahtui, mitä tehtiin oikein ja mitä voisi parantaa tulevaisuudessa.

Harjoittelu

Kuten kaikki taidot, myös kosketuksen hallinta vaatii harjoittelua. Skenaario harjoitukset, joissa simuloidaan vihollisen kohtaamisia, auttavat kehittämään taitojasi ja tiimisi kykyä toimia yhtenäisesti. Keskity erityisesti viestintään, liikkuvuuteen ja yhteistyöhön, jotta voit parantaa tiimisi toimintaa kosketus tilanteissa.

Vastustajan sitominen paikalleen

Sitominen on taktiikka airsoft-pelissä, jossa tavoitteena on pitää vihollinen paikallaan tai estää heidän liikkumisensa, jotta oma joukkue voi toteuttaa taktisia liikkeitä tai valmistella hyökkäystä. Tämä saavutetaan ylläpitämällä jatkuvaa painetta viholliseen, joka pakottaa heidät pysymään suojassa ja estää heitä tekemästä omia strategisia liikkeitään. 

Vastustajan sitomisen valmistelu

 1. Kohdennus: Valitse kohde tai alue, jonka haluat sitoa. Tämä voi olla strategisesti tärkeä sijainti, kuten lipun sijainti, tukikohta tai kapeikko, jonka kautta vihollinen todennäköisesti liikkuu. Usein tarve sitoa vihollinen paikalleen tulee kuitenkin spontaanisti, jolloin paikkaan ei välttämättä pysty hirveästi vaikuttamaan.
 2. Joukkojen asemointi: Asemoi joukkueesi niin, että voitte kohdistaa tehokasta tulta vihollisen sijaintiin ilman, että altistatte itseänne tarpeettomasti. Valitse sellainen sijainti, joka tarjoaa hyvän näkyvyyden viholliseen ja suojan omalle joukkueelle vastatulelta. Vastustajan sitomisen aikana tavoitteena ei ole ensisijaisesti saada aikaan pudotuksia. Tärkeämpää on se, että joukkue pystyy vaikuttamaan vastustajaan ja samalla varmistamaan, ettei sitominen aiheuta omia tappioita.
 3. Riittävän tulivoiman varmistaminen: Varmista, että sitovalla osastolla on riittävästi kuulia kannossa. Jakakaa tarvittaessa sitovalle osastolle lisälippaita tai kuulia, jotta taktiikka ei epäonnistu liian vähäisen kuulamäärän takia.

Sitomisen toteuttaminen

 1. Tulenavaus: Aloita sitominen avaamalla hallittu tuli vihollista kohti. Tavoitteena ei välttämättä ole osua vihollisiin (vaikka se onkin plussaa) vaan saada heidät pysymään suojassa. Useimmiten tasainen kertatuli tai satunnaiset pienet pursketulet sopivat tähän parhaiten.
 2. Jatkuvuus: Ylläpidä jatkuvaa painetta viholliseen. Vaihda ampumapaikkoja tarvittaessa, jotta vihollinen ei pysty ennakoimaan tulevaa tulta ja jotta vältätte vastahyökkäykset.
 3. Kommunikointi: Pidä yhteyttä joukkueesi kanssa sitomisen aikana. Informoi heitä mahdollisista vihollisen liikkeistä ja sopeuta toimintaanne sen mukaan.

Sitomisen tukitoimet

Vaikka sitomisen päätavoite on pitää vihollinen paikoillaan, oma joukkueesi ei saa jäädä passiiviseksi. Käyttäkää hyväksi vihollisen huomion keskittymistä sitovaan tuleen liikkumalla strategisesti parempiin asemiin tai koukun tekemiseen vastustajan sivuun tai taakse.

Jos tilanne muuttuu epäedulliseksi, olkaa valmiita vetäytymään hallitusti. Sitomisen ei tule johtaa omaan joukkueeseen kohdistuvaan tarpeettomaan riskiin tai osumiin.

Taitava tiimi osaa ottaa oikeassa hetkessä irti

Osaava tiimi saattaa huutaa pelin aikana lujaa IRTI!

Irtiotoilla tarkoitetaan strategista vetäytymistä taistelusta uudelleen arvioimista, ryhmitystä tai uudelleen sijoittumista varten. Irtiotto airsoftissa on taitolaji, joka vaatii sekä henkilökohtaista rohkeutta että tiimin koordinoitua toimintaa. Sen perusajatuksena on vetäytyä taistelusta suunnitelmallisesti joko välttämään tappiot, uudelleen järjestäytymään, houkuttelemaan vihollinen ansaan tai siirtymään parempaan asemaan. Tehokas irtiotto voi pelastaa joukkueesi pinteestä ja antaa mahdollisuuden vastahyökkäykseen tai strategian uudelleenarviointiin. Seuraavassa käydään läpi, mitä asioita tulee huomioida irtiotossa airsoft-taistelussa.

Irtioton valmistelu

1. Tiedustelu: Ennen kuin irtiottoa voidaan harkita, on tärkeää ymmärtää ympäristösi ja vihollisen sijainti. 
2. Viestintä ja kommunikointi: Kerro suunnitelmasta tiimillesi. Käytä radiota, eleitä tai ennalta sovittuja merkkejä viestiäksesi aikeistasi selkeästi ja nopeasti.
3. Roolien jakaminen: Määritä, kuka/ketkä suojaa runsaalla tulella vetäytymistä, kuka liikkuu ensin ja missä järjestyksessä muut seuraavat. Jokaisella tiimisi jäsenellä tulisi olla selkeä rooli.

Irtioton toteutus

1. Suojatuli: Suojatulen antaminen on kriittistä irtioton aikana. Se luo harhautuksen ja pakottaa vihollisen suojautumaan, mikä antaa joukkueellesi mahdollisuuden liikkua. Suojatulta voi ampua vaikka vihollisesta ei ole tarkkaa sijaititietoa. Ennen suojatulen aloittamista on hyvä kaivaa useampi lipas hollille ja kääntää vaihdin sarjalle.
2. Reitit: Mieti vetäytymisreittisi ennen irtioton aloitusta. Useimmiten ei kannata vetäytyä suorinta reittiä pitkin. Käytä hyväksesi maaston piirteitä, kuten puita, kumpuja ja rakennuksia, suojautumiseen ja vihollisen näkökentän välttämiseen.
3.Vaiheittainen vetäytyminen: Vetäydy vaiheittain, jotta ette kaikki ole liikkeellä samanaikaisesti. Tämä taktiikka mahdollistaa jatkuvan suojatulen antamisen. 
4. Uudelleenryhmittyminen: Sovi etukäteen turvallinen paikka, jossa voitte uudelleenryhmittyä vetäytymisen jälkeen. Tämä mahdollistaa nopean tilannearvion ja seuraavien toimien suunnittelun. 

Yleisiä virheitä ja niiden välttäminen:

 • Liian hidas toiminta: Irtioton viivyttäminen voi johtaa tilanteeseen, jossa vetäytyminen muuttuu mahdottomaksi. Toimi nopeasti ja päättäväisesti.
 • Puutteellinen viestintä ja kommunikointi: Jos koko joukkue ei ole tietoinen suunnitelmasta, sekaannus voi johtaa tarpeettomiin tappioihin. Varmista, että kaikki ymmärtävät roolinsa.
 • Ennakoitavuus: Älä käytä samaa vetäytymisreittiä jatkuvasti. Vaihtele reittejäsi ja taktiikoitasi, jotta vihollinen ei pysty ennakoimaan liikkeitäsi.

Harjoittelu

Kuten kaikki taidot, myös tehokas irtiotto vaatii harjoittelua. Käytännön harjoittelu skenaariopeleissä ja tiimin sisäisen kommunikaation harjoittaminen on olennaista. Muistakaa arvioida jokaisen harjoituksen tai pelin jälkeen, mitä olisi voitu tehdä paremmin ja sopeuttaa taktiikoita sen mukaisesti. Harjoittelun myötä osaava tiimi osaa toimia oikein pelkän "IRTI" huudon perusteella.

Koukun toteuttaminen airsoft-pelissä

Koukun toteuttaminen on tehokas strategia airsoft-pelissä, jossa joukkueesi kiertää vihollisen asemat sivulta tai takaa, yllättäen heidät heikosti suojatuilta sivuilta. Tässä oppaassa käydään läpi, miten voit suunnitella ja toteuttaa onnistuneen koukun airsoft-pelissä.

Koukun suunnittelu

 1. Tiedustelu: Ensimmäinen askel on vihollisen asemien ja liikkeiden tiedustelu. Ymmärrä, missä vihollinen on vahvin ja missä heidän puolustuksensa on heikoimmillaan.
 2. Reitin valinta: Valitse reitti, joka mahdollistaa joukkueesi pääsyn vihollisen sivustalle tai taakse mahdollisimman huomaamattomasti. Suosi maastonmuotoja, jotka tarjoavat suojaa ja peittoa. Jos peitteistä reittiä ei ole, koukkaa kauempaa.
 3. Roolien jakaminen: Määritä tarvittaville joukkueen jäsenille tietty rooli koukun aikana. Jos koukkauksen reitti ei ole varma, saatat tarvita koukun kärkeen tiedustelijapartion jotta koko joukko ei altistu vahingossa vihollisen väijyyn.

Koukun toteutus

 1. Hiljainen lähestyminen: Liikkukaa äänettömästi ja varovasti valitsemaanne kohteeseen. Vältä tarpeetonta melua ja liikettä, joka voisi paljastaa aikeenne.
 2. Viime hetken tiedustelu: Ennen hyökkäyksen aloittamista, varmista viime hetken tiedustelulla vihollisen sijainti ja varmistu, että he eivät ole muuttaneet asemiaan.
 3. Yllätyshyökkäys: Kun olette saavuttaneet optimaalisen aseman vihollisen sivustalla tai takana, aloittakaa hyökkäys nopeasti ja päättäväisesti. Raju tuliylläkkö on tehokas tapa aloittaa hyökkäys.
 4. Kommunikaatio: Pitäkää yhteys tiiminne muihin osiin. Käyttäkää radioita tai muita kommunikaatiovälineitä ilmoittaaksenne hyökkäyksen alkamisesta ja koordinoidaksenne toimianne.

Vihollisen reaktioiden hallinta

 1. Joustavuus: Ole valmis mukauttamaan suunnitelmaasi vihollisen reaktioiden mukaan. Jos vihollinen alkaa vetäytyä tai vastahyökkäykseen, olkaa valmiita muuttamaan strategiaanne.
 2. Vetäytyminen: Jos koukku ei tuota toivottua tulosta tai vihollinen onnistuu vastaamaan tehokkaasti, harkitse hallittua vetäytymistä ja uudelleenarvioikaa suunnitelmanne.

Reservijoukkojen rooli airsoftissa

Reservijoukkojen käyttö airsoftissa on strateginen elementti, joka voi kääntää pelin kulun eduksesi. Reservit ovat pelaajia tai joukkoja, jotka pidetään aluksi taistelun ulkopuolella, valmiina toimimaan tarpeen vaatiessa. Ne tarjoavat joustavuutta, mahdollisuuden vahvistaa asemia, suorittaa vastahyökkäyksiä tai ottaa käyttöön uusia taktiikoita pelin aikana. Pelaajia ei aina kannata jättää reserviin, mutta monissa tilanteissa osan joukosta reserviin jättämällä voidaan reagoida vastustajan liikkeisiin paremmin.

Vinkkejä reserviosaston käyttöön airsoft-pelissä

 1. Käskyt: Sovi etukäteen, miten ja milloin reservijoukot aktivoidaan. Tämä voi tapahtua radiolla, merkkivaloilla tai ennalta sovitulla merkillä.
 2. Vahvistaminen: Käytä reservijoukkoja vahvistamaan sellaisia, jotka ovat vihollisen painostuksen alla. He voivat auttaa pitämään puolustuslinjat pystyssä tai estää vihollista etenemästä.
 3. Vastahyökkäys / koukku: Jos vihollinen on saanut etulyöntiaseman, reservijoukot voivat suorittaa yllättävän vastahyökkäyksen, joka sekoittaa vihollisen suunnitelmat.

Näillä peruspeliliikkeillä on mahdollista parantaa oman ryhmä tai joukkueen peliä. Sanomattakin lienee selvää, että näiden peliliikkeiden sujuva hyödyntäminen vaatii harjoittelua. Onneksi kaikkia näitä osatekijöitä voi soveltaa ainakin osin jokaisessa viikonloppupelissä, jotta oman tiimin voi hieroa valmiiksi isompia pelitapahtumia varten.

Artikkelikuva: KUVA: Ehasa ry / TSTOS 2023

Specna Arms Manual Dual Band Shortie-82 radiopuhelin – (VHF/UHF)

Alkuperäinen hinta oli: 59,90€.Nykyinen hinta on: 44,90€.

Earmor M32 aktiivikuulosuojaimet puhemikrofonilla – Foliage Green

Alkuperäinen hinta oli: 99,90€.Nykyinen hinta on: 79,90€.